Grasland niet beregenen tussen 11 - 17 u

21 juni 2017 Ondanks droogte treedt 5%-regeling niet in werking.

Voor verschillende gebieden in Brabant is het niet toegestaan om altijd te beregenen met grondwater. Dit betreft de beregeningszones waar nog een vergunningsplicht geldt. Hier mag alleen tussen 1 juni en 31 juli na 17 en tot 11 uur beregend worden. In extreem droge voorjaren kan voor het beregenen van grasland de zogenaamde 5%-regeling van kracht worden. Dit betekent dat ook grasland tussen 11 en 17 uur beregend mag worden.

De basisgedachte achter het opheffen van dit verbod is dat door de beperkingen voor beregenen van grasland de ruwvoervoorziening in Noord-Brabant niet in gevaar mag komen. De droogte is gedefinieerd als een droogte die jaarlijks met een kans van 5% kan voorkomen. In de praktijk wordt dit daarom ook wel de ‘5%-regeling’ genoemd. In de beleidsregel Agrarische beregening uit grondwater bij schaarste staat precies te lezen hoe dit in zijn werk gaat.

Het komt er op neer dat sprake is van een 5% droogtesituatie als er voor de maanden juni en juli de voorafgaande 20 dagen de totale verdamping min de neerslag meer bedraagt dan 82 mm.

Voorbeeld: Als er van 1 tot 20 juni 100 mm verdampt is en het heeft 30 mm geregend, dan is de totale som 70 mm verdamping. Dan blijft het verbod op 21 juni dus van kracht.

 

Dit criterium is op dit moment nog niet bereikt. Als dit wel bereikt is, zal het dagelijks bestuur van het waterschap hier een besluit over nemen en dit bekend maken. Het doorlopende neerslagtekort sinds 1 april is wel fors opgelopen en bedraagt in Brabant gemiddeld ruim 140 mm. Ook de landelijke berichtgeving en grafiek (zie bijlage) laten zien dat we met een 5% droogtesituatie vanuit een jaargemiddelde te maken hebben, maar volgens de definitie zoals de waterschappen deze in de maanden juni en juli hanteren, wordt hier nog niet aan voldaan.